Svarīga informācija

Pakalpojuma saņemšanai ir jānoslēdz līgums, nepieciešami 2 līguma eksemplāri. Pakalpojuma līgums bērnam ir pieejams šeit. Pakalpojuma līgums pavadošai personai ir pieejams šeit. Pēc aizpildīšanas un parakstīšanas abus līguma eksemplārus jānogādā LRAC "Rasas pērles". Sīkāka informācija, zvanot direktorei Ilzei Andžai 64563493 vai 26538388.

Kontaktinformācija

Sociālais darbinieks 64563494
Diennakts mob. 26538388
Fax. 64563764

Informācija

Valsts apmaksāto rehabilitācijas kursu vardarbībā un prettiesiskās darbībās cietušiem bērniem nodrošinām iepriekš vienojoties par bērna ievietošanu institūcijā.
Nepieciešamā dokumentācija bērna ievietošanai institūcijā

SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Publicēts Ceturtdiena, 21 Marts 2024

SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS KĀRTĪBA
LATGALES REĢIONĀLAJĀ ATBALSTA CENTRĀ „RASAS PĒRLES“

I  Sociālās rehabilitācijas ar izmitināšanu klientu ievietošanas kārtība

1.  LRAC „Rasas pērles“ uzņem bērnus, kas cietuši no vardarbības un viņus   pavadošās personas , no vardarbības cietušas pilngadīgas personas pēc iepriekšējas vienošanās ar LRAC direktoru.
2. Izņemot krīzes situācijas, cietušie tiek uzņemti darba dienās, laikā no plkst.:  9.00-17.00 . Krīzes situācijās cietušie tiek uzņemti visu diennakti.
3. LRAC „Rasas pērles“ neievieto alkohola vai citu apreibinošu vielu iespaidā esošas personas.
4. Bērni  tiek uzņemti ar sociālā dienesta nosūtījumu vai bāriņtiesas priekšsēdētāja vienpersonisku lēmumu, vai policijas aktu par veselībai un dzīvībai bīstamos apstākļos pamestu bērnu.
5. No vardarbības cietusi pilngadīga persona centrā tiek uzņemta pēc sociālā dienesta   pieņemta lēmuma par cietušo rehabilitācijas pakalpojuma piešķiršanu.
6. No vardarbības cietusi pilngadīga persona var rakstīt centra direktoram  iesniegumu, pievienojot izmeklētāja, prokurora, izmeklēšanas grupas dalībnieka vai administratīvā pārkāpuma lietu izskatījušās institūcijas (amatpersonas) lēmumu (kopiju) vai  tiesas lēmumu (kopiju) par personas atzīšanu par cietušo (ja tāds ir), tiesas vai tiesneša lēmumu (kopiju) par pagaidu aizsardzību pret vardarbību vai policijas lēmumu (kopiju) par nošķiršanu (ja tāds ir). Speciālists ( sociālais darbinieks vai psihologs ) sagatavo atzinumu piecu darbdienu laikā pēc personas iesnieguma saņemšanas. Centrs pēc speciālista atzinuma saņemšanas nekavējoties nosūta to un pārējos no personas saņemtos dokumentus sociālajam dienestam pēc cietušā dzīvesvietas vai Balvu novada sociālajai pārvaldei, ja persona izteikusi pamatotu vēlmi saņemt pakalpojumu citā administratīvajā teritorijā vai tas nepieciešams personas drošības apsvērumu dēļ. Pēc minēto dokumentu saņemšanas sociālais dienests piecu darbdienu laikā pieņem lēmumu par cietušo rehabilitācijas pakalpojuma piešķiršanu vai atteic to.
7. Ja persona saņem cietušo rehabilitācijas pakalpojumu atbalsta centrā un tai ir bērns, kurš nav cietis no vardarbības, ja nepieciešams, bērna uzturēšanos LRAC „Rasas pērles” kopā ar pilngadīgo personu, kas cietusi no vardarbības, sedz no likumā par valsts budžetu kārtējam gadam piešķirtajiem līdzekļiem.
8. Pilngadīga persona, kuru atved policija jebkurā diennakts laikā, tiek uzņemta ,sastādot  uzņemšanas aktu.

II  Uzņemšanas noteikumi

9. No vardarbības cietuši bērni vai  pilngadīgas personas tiek uzņemtas , sociālajam dienestam vai citam ievietotājam to iepriekš saskaņojot ar direktoru.
10. LRAC „Rasas pērles“ netiek uzņemtas alkohola vai citu apreibinošu vielu iespaidā esošas personas.
11. No vardarbības cietuši bērni tiek uzņemti ar ievietotāja Nosūtījumu. No vardarbības cietušas pilngadīgas personas tiek pieņemtas pēc sociālā dienesta    pieņemta Lēmuma par cietušo rehabilitācijas pakalpojuma piešķiršanu.
12. Vardarbību veikušām pilngadīgām personām tiek sniegts pakalpojums  pēc sociālā dienesta pieņemta Lēmuma par vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma piešķiršanu, sociālajam dienestam to iepriekš saskaņojot ar direktoru.
13 . Sociālā rehabilitācijā ar izmitināšanu klienti tiek pieņemti darba dienās, laikā no plkst.  9.00-17.00. Krīzes situācijās cietušie tiek uzņemti visu diennakti.
14. Bērnam centrā ierodoties brīvprātīgi vai kāda pieaugušā pavadībā, tiek rakstīts iesniegums par uzņemšanu LRAC „Rasas pērles“,  speciālists nekavējoties informē par to attiecīgo bāriņtiesu vai policiju un sniedz atzinumu par rehabilitācijas nepieciešamību.
15. Klienti tiek reģistrēti uzņemšanas žurnālos, kuru lapaspuses ir numurētas. Žurnāli glabājas arhīvā atbilstoši lietu nomenklatūras prasībām.
16. Katram klientam tiek nozīmēts gadījuma vadītājs/sociālais darbinieks.
17. Bērns, viņa pavadošā persona vai pilngadīga no vardarbības cietusi persona uzņemšanas laikā tiek informēta par pakalpojuma saņemšanas un pabeigšanas kārtību, pakalpojuma saturu, centra darbības noteikumiem, klienta tiesībām un pienākumiem, centra tiesībām un pienākumiem.
18. Uzņemot centrā bērnu un viņu pavadošo personu vai pilngadīgu no vardarbības cietušu personu,  tiek veikta apskate un nepieciešamie higiēnas pasākumi.

III Sociālās  rehabilitācijas ar izmitināšanu uzturēšanās noteikumi bērniem

19. Ja cietušais ir valsts budžeta apmaksātā programmā, centrā var uzturēties 30 dienas, ja ir    uzsākts kriminālprocess – 60 dienas,  citos gadījumos - pēc vajadzības.
20. Uzturēšanās laiks valsts programmā var tikt pagarināts, saskaņojot ar LBF, ja nav izdevies nodrošināt bērnam visus rehabilitācijas laikā nepieciešamos pakalpojumus ( iepriekš nezināmu vardarbības faktu atklāšanās, bērna kontaktēšanās ar speciālistiem sociāli psiholoģiskās īpatnības rehabilitācijas laikā, nepieciešamība mazināt simptomus u.c.).
21. Uzturēšanās kārtību LRAC „Rasas pērles“ nosaka iekšējās kārtības noteikumi.
22. LRAC „Rasas pērles“ klientiem ir savs, ar valdes locekļa/direktora parakstu apstiprināts dienas režīms.
23. Katram klientam ar izmitināšanu tiek izveidota personas lieta, kurā tiek dokumentēti visi pasākumi, kas notikuši konkrētā sociālā gadījuma risināšanas gaitā.
24. Ievietotāja sociālais dienests var pagarināt bērna uzturēšanās laiku centrā pēc valsts programmas kursa noslēguma par savas pašvaldības  finansējumu, ja:
           24.1. Cietušajam nav atrasta sociāli labvēlīga un droša vieta;
           24.2. Nav nokārtoti nepieciešamie dokumenti par bērna ievietošanu ārpusģimenes aprūpē;
           24.3. Citu objektīvu apstākļu pēc.

IV  Sociālās rehabilitācijas ar izmitināšanu uzturēšanās noteikumi pieaugušajiem

25. Ja cietušais ir valsts budžeta apmaksātā programmā, centrā var uzturēties līdz 30 dienām.
26.  Uzturēšanās laiks valsts programmā var tikt pagarināts līdz 60 dienām, ja persona ir atzīta par cietušo ar vardarbību saistīta administratīvā pārkāpuma lietvedības ietvaros vai ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu saistīta kriminālprocesa ietvaros . Ja speciālista veikta personas veselībai un dzīvībai bīstamo faktoru novērtējumā konstatē augstu vardarbības risku, sociālais dienests var pieņemt lēmumu par pakalpojuma sniegšanas ilguma pagarināšanu insitūcijā līdz 180 dienām.
27. Ievietotāja sociālais dienests var pagarināt pilngadīgas personas uzturēšanās laiku centrā pēc valsts programmas kursa noslēguma par savas pašvaldības  finansējumu .
28. Katram klientam ar izmitināšanu tiek izveidota personas lieta, kurā tiek        dokumentēti     visi   pasākumi, kas notikuši konkrētā sociālā gadījuma risināšanas gaitā.

V Sociālās rehabilitācijas ar izmitināšanu izrakstīšanas noteikumi

29. Bērnu no LRAC „Rasas pērles“ izraksta, ja:
          29.1. Cietušais bērns LRAC „Rasas pērles“ tiek ievietots ar izmitināšanu, pamatojoties uz sociālā dienesta nosūtījumu, tad viņš tiek izrakstīts pēc sociālās rehabilitācijas kursa pabeigšanas vai , pamatojoties uz bērna likumiskā pārstāvja iesniegumu. Ja pirmstermiņa bērna izrakstīšana no centra  kaitē bērna interesēm, attiecīgā bāriņtiesa var pieņemt lēmumu par rehabilitācijas kursa nepārtraukšanu bērnam;
          29. 2. Ir bāriņtiesas  lēmums/ iesniegums par cietušā atgriešanu ģimenē vai nodošanu aizbildnībā, audžuģimenē vai  ārpusģimenes aprūpes iestādē;
          29. 3. Bērns ar savu uzvedību apdraud savu vai pārējo centra klientu veselību, dzīvību vai drošību.
30. Pilngadīgu cietušo personu no LRAC „Rasas pērles“ izraksta:
            30.1. Beidzoties sociālās rehabilitācijas kursam;
            30.2.  Ja klients ar savu uzvedību apdraud savu vai pārējo centra klientu veselību,  dzīvību vai   drošību vai neievēro centra iekšējās kārtības noteikumus.

VI  Valsts apmaksātā sociālās rehabilitācijas ar izmitināšanu bērniem un viņus pavadošām personām pakalpojuma grozs

31.  LRAC „Rasas pērles“ klientu rehabilitācija notiek atbilstoši valsts apmaksātajam pakalpojuma grozam. 1 konsultācijas ilgums ir 45 minūtes. Sniedzot atbalstu, speciālists ņem vērā cietušā bērna vecumu, viņa emocionālo, fizisko un mentālo stāvokli.
              31.1. Bērnam 30 dienu kursā:
                        Sociālā darbinieka konsultācijas – 6
                        Psihologa konsultācijas bērnam - 8
                        Psihologa konsultācijas bērna vecākiem - 3
                        Speciālistu konsultācija ( ārsts, psihiatrs,jurists) – 3
               31.2. Bērnu pavadošai personai 30 dienu kursā:
                        Sociālā darbinieka konsultācijas – 3
                         Psihologa konsultācijas – 2
               31.3. Bērnam 60 dienu kursā:
                        Sociālā darbinieka konsultācijas – 12
                        Psihologa konsultācijas bērnam – 16
                         Psihologa, sociālā darbinieka, jurista konsultācijas- atbalsts   
                         Kriminālprocesa laikā, atrodoties LRAC “Rasas pērles” ,
                         Psihologa konsultācijas bērna vecākiem - 3
                        Speciālistu konsultācija ( ārsts, psihiatrs,jurists) – 3
                31.4. Bērnu pavadošai personai 60 dienu kursā:
                        Sociālā darbinieka konsultācijas – 6
                         Psihologa konsultācijas – 4

VII  Sociālās rehabilitācijas konsultāciju bez izmitināšanas saņemšanas kārtība

32. LRAC „Rasas pērles“ palīdzību bez izmitināšanas, ja gadījums saistīts ar vardarbību, iespējamu vardarbību vai vardarbības sekām , psiholoģisku un sociālu konsultāciju veidā ir iespējams saņemt indivīdiem, ģimenēm, institūciju pārstāvjiem.
33. Uz konsultācijām iespējams pierakstīties darba dienās, laikā no plkst.    9.00-17.00, vizīti iepriekš saskaņojot ar LRAC „Rasas pērles“ direktoru.
34. No vardarbības cietušas pilngadīgas personas konsultācijas saņem individuālu konsultāciju veidā – ne vairāk par desmit 45 minūtes ilgām psihologa, sociālā darbinieka vai jurista konsultācijām. Sniedzot atbalstu, speciālists ņem vērā cietušā emocionālo, fizisko un mentālo stāvokli.  
35. LRAC „Rasas pērles“ vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojumu pieaugušajiem sniedz   :
                34.1. Individuālu psihologa konsultāciju veidā – ne vairāk par desmit 45   
                         minūtes ilgām konsultācijām;
                34.2 Grupu nodarbību veidā – 16 divas stundas ilgas nodarbības līdz 12
                        personām grupā.
36. Pakalpojuma sniedzējs nosaka vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma veidu – individuālas psihologa konsultācijas vai grupu nodarbības, ņemot vērā, ka
               36.1. Grupa tiek komplektēta no personām ar līdzīga rakstura problēmām un vardarbības veidu ( piem. vardarbība pieaugušo, tuvinieku, partneru starpā, vardabība pret bērniem );
               36.2. Personas intelekta līmeni, fiziska vai garīga traucējuma veidu;
               36.3. Vai personai ir nosliece uz atkarības vielu lietošanu, kas varētu traucēt grupas darbu;
               36.4. Vai personai ir pārmērīga agresivitāte, kas varētu apdraudēt citu grupas dalībnieku un iesaistīto speciālistu drošību.
37. Lēmumu par vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma pārtraukšanu vai izbeigšanu pieņem sociālais dienests.

VIII  Starpprofesionāļu komandas darba principi

38. Lai sniegtu pēc iespējas kvalitatīvāku pakalpojumu un iespējami labāku problēmsituācijas  risinājumu klientam, nodrošinot viņa labklājību,  LRAC „Rasas pērles“ atbalsta starpprofesionāļu komandas piesaisti sociālā gadījuma risināšanā.
39. Starpprofesionāļu komanda tiek izveidota atbilstoši  konkrētajam sociālajam gadījumam. Galvenie komandas speciālisti, kas vienlaikus var sniegt atbalsta pakalpojumus, ir sociālie darbinieki, psihologi, bāriņtiesu darbinieki, sociālie pedagogi, probācijas darbinieki, bērnu tiesību inspektori, policijas darbinieki, veselības aprūpes speciālisti (ģimenes ārsti, psihiatri, narkologi), psihoterapeiti u.c
40. Starpprofesionāļu komandas tikšanos var iniciēt kā LRAC „Rasas pērles“, tā klienta ievietotājs.
41. Komandas tikšanās klientam svarīgu jautājumu risināšanā var notikt gan attālināti tiešsaistē ( piem. ZOOM platforma), gan klātienē LRAC „Rasas pērles“.
42. Klientam ir tiesības tikt informētam par pieņemtajiem lēmumiem, kā arī viņam ir tiesības sniegt viedokli un piedalīties lēmumu pieņemšanā, kas tieši attiecināmi uz atbalsta un palīdzības organizēšanu.
43. Starpprofesionāļu komandas tikšanos protokolē attiecīgā sociālā gadījuma vadītājs.
44. Kopīgi pieņemtie lēmumi ir saistoši visiem tikšanās dalībniekiem.

VIII  LRAC „Rasas pērles“ klientu apkalpošanas principi

45. Droša un atbalstoša vide, uzturēšanās piemērotās telpās.
46. Sniegt nepieciešamo sociālo un psiholoģisko palīdzību un vispārējo informāciju par LRAC „Rasas pērles“ darba organizāciju, palīdzības saņemšanas iespējām,
pakalpojumu veidiem un tml., neatkarīgi no personas materiālā stāvokļa, dzimuma, tautības, reliģiskās vai politiskās piederības.
47. Konfidencialitāte.
48. Saskarsme ar zinošiem un profesionāliem darbiniekiem.
49. Klienta līdzdalība un izvēles brīvība gadījuma risināšanas procesā.
50. LRAC „Rasas pērles“ savā darbībā ievēro LRAC „Rasas pērles“ Ētikas kodeksu.
 

Mājas lapas iepriekšējais variants.