Svarīga informācija

Pakalpojuma saņemšanai ir jānoslēdz līgums, nepieciešami 2 līguma eksemplāri. Pakalpojuma līgums bērnam ir pieejams šeit. Pakalpojuma līgums pavadošai personai ir pieejams šeit. Pēc aizpildīšanas un parakstīšanas abus līguma eksemplārus jānogādā LRAC "Rasas pērles". Sīkāka informācija, zvanot direktorei Ilzei Andžai 64563493 vai 26538388.

Kontaktinformācija

Sociālais darbinieks 64563494
Diennakts mob. 26538388
Fax. 64563764

Informācija

Valsts apmaksāto rehabilitācijas kursu vardarbībā un prettiesiskās darbībās cietušiem bērniem nodrošinām iepriekš vienojoties par bērna ievietošanu institūcijā.
Nepieciešamā dokumentācija bērna ievietošanai institūcijā

Projekts ir sācies

Publicēts Pirmdiena, 29 Decembris 2014

LRAC „Rasas pērles”, sākot no šī gada septembra līdz nākamā gada 1. septembrim, tiek realizēts jauns projekts- „STOPKRĀNS vardarbībai”. Informējot par šo projektu un tā attīstību, vēlos īsi izklāstīt par to, kā radās ideja par projektu.
Vērojot likumsakarības sabiedriskajā dzīvē, ir redzams, ka, pieaugot bezdarba līmenim Latvijā, kas veicina sociālo riska grupu pieaugumu, pieaug arī vardarbība ģimenēs, skolās un vienaudžu grupās. Lai mazinātu vardarbības pieaugumu, nepieciešams ieguldīt lielāku darbu preventīvajā jomā, izpratnes veidošanā un prasmju apguvē, kas palīdzētu mazināt vardarbības veidošanās riska faktorus jauniešu un pusaudžu dzīvesvietā. Ikdienā, strādājot ar vardarbībā cietušiem bērniem pēc formālām metodēm un vienveidīgā režīmā, projekta darba grupai radās ideja, ka būtu nepieciešams piedāvāt iespēju vardarbībā cietušiem bērniem, kuri atrodas krīzes centrā, saņemt iespēju iesaistīties neformālās izglītības aktivitātēs. Tās nodrošinātu sociālo prasmju apguvi, mazinot vardarbības radītās psihosociālās sekas, veicinot iecietību un mācīšanos vienam no otra, izmantojot nestandarta pieejas.
Uz šodienu, projekta realizēšanas sākumposmā, darba grupu tikšanās reizēs tika pilnveidoti uzdevumi, lai pēc iespējas veiksmīgāk realizētu projekta mērķus. Jāatzīmē, ka darba grupa radīs iespēju bērniem izmēģināt un iesaistīties neformālās aktivitātēs, radot jaunus piedzīvojumus un plašāku skatījumu uz brīvā laika pavadīšanas iespējām.

Mājas lapas iepriekšējais variants.