Svarīga informācija

Pakalpojuma saņemšanai ir jānoslēdz līgums, nepieciešami 2 līguma eksemplāri. Pakalpojuma līgums bērnam ir pieejams šeit. Pakalpojuma līgums pavadošai personai ir pieejams šeit. Pēc aizpildīšanas un parakstīšanas abus līguma eksemplārus jānogādā LRAC "Rasas pērles". Sīkāka informācija, zvanot direktorei Ilzei Andžai 64563493 vai 26538388.

Kontaktinformācija

Sociālais darbinieks 64563494
Diennakts mob. 26538388
Fax. 64563764

Informācija

Valsts apmaksāto rehabilitācijas kursu vardarbībā un prettiesiskās darbībās cietušiem bērniem nodrošinām iepriekš vienojoties par bērna ievietošanu institūcijā.
Nepieciešamā dokumentācija bērna ievietošanai institūcijā

Pašvaldības apmaksāts sociālās rehabilitācijas pakalpojums

Publicēts Piektdiena, 04 Janvāris 2019

03.01.2022. rīkojums Nr. 1-9/1 "Par maksas pakalpojumu izcenojumu"

 1. Stacionārā sociālā rehabilitācija par vienu diennakti bērnam euro 59.75 (piecdesmit deviņi euro un 75 centi) un pavadonim euro 25.94 (divdesmit pieci euro un 94 centi) līdz 30 dienu ilgam sociālās rehabiliotācijas kursam;
 2. Stacionārā sociālā rehabilitācija par vienu diennakti bērnam euro 73.75 (septiņdesmit trīs euro un 75 centi) un pavadonim euro 25.95 (divdesmit pieci euro un 95 centi) līdz 60 dienu ilgam sociālās rehabiliotācijas kursam;
 3. Stacionārā sociālā rehabilitācija par vienu diennakti pieaugušai personai euro 46.06 (četrdesmit seši euro un 06 centi) un klienta bērnam euro 20.34 (divdesmit euro un 34 centi);
 4. Mātes/tēva/likumiskā pārstāvja ar bērnu līdz 1 gada vecumam uzturēšanās par vienu diennakti euro 47.04 (četrdesmit septiņi euro un 04 centi);
 5. Krīzes situācijā bērnam par vienu diennakti – euro 40.70 (četrdesmit euro un 70 centi);
 6. Krīzes situācijā pieaugušai personai par vienu diennakti – euro 22.78 (divdesmit divi euro un 78 centi);
 7. Psihologa konsultācija ambulatorajā rehabilitācijā – euro 35.00 (trīsdesmit pieci euro un 00 centi);
 8. Sociālā darbinieka konsultācija ambulatorajā rehabilitācijā -euro 13 (astoņi euro un 13 centi);
 9. Silto smilšu iekārtas un Dabas vides estētikas metodes konsultācija – euro 35.00      (trīsdesmit pieci euro 00 centi);
 10. Minhenes funkcionālās attīstības diagnostika (MFAD) bērnam - euro 70.00             (septiņdesmit euro 00 centi);
 11. Psihologa konsultācija, izmantojot Marte Meo terapijas metodi, – euro 35.00 (trīsdesmitt pieci euro 00 centi);
 12. Klienta psiholoģiskā izpēte pēc pieprasījuma - euro 140.00 ( viens simts četrdesmit euro  00 centi).

 

Maksas pakalpojuma līguma veidlapa

Mājas lapas iepriekšējais variants.