Svarīga informācija

Pakalpojuma saņemšanai ir jānoslēdz līgums, nepieciešami 2 līguma eksemplāri. Pakalpojuma līgums bērnam ir pieejams šeit. Pakalpojuma līgums pavadošai personai ir pieejams šeit. Pēc aizpildīšanas un parakstīšanas abus līguma eksemplārus jānogādā LRAC "Rasas pērles". Sīkāka informācija, zvanot direktorei Ilzei Andžai 64563493 vai 26538388.

Kontaktinformācija

Sociālais darbinieks 64563494
Diennakts mob. 26538388
Fax. 64563764

Informācija

Valsts apmaksāto rehabilitācijas kursu vardarbībā un prettiesiskās darbībās cietušiem bērniem nodrošinām iepriekš vienojoties par bērna ievietošanu institūcijā.
Nepieciešamā dokumentācija bērna ievietošanai institūcijā

Paldies par atbalstu 2022.gadā

Publicēts Piektdiena, 06 Janvāris 2023

        Ar pateicību sakām sirsnīgu paldies par atbalstu un sadarbību 2022.gadā: 

Balvu un Tilžas  NMP brigāžu personālam, Balvu slimnīcas Bērnu nodaļas kolektīvam, VUGD Balvu daļas darbiniekiem, Balvu novada sociālās pārvaldes un bāriņtiesas darbiniekiem, dr.Dacei Paiderei- Trubņikai, dr.Dagmārai Mūrniecei, Latvijas Bērnu fondam, Velku biedrībai, Ziedot.lv, labdarības organizācijai Hjärta till Hjärta,Guy Linde un viņa atbalsta komandai Ālandu salās, Artai Stepiņai un Malmes pilsētas S:t Mikaels baznīcas dāmu klubam Zviedrijā, SIA “Auto AA” un A.Apšeniekam , Ē.Apšeniekam, “HOLM bank” un J.Alvaterei, “Mēness aptiekas” meitenēm, SIA “Diogens audio” un I.Punculim,   “Ergo Latvija” un A.Daščenko, veikalam “Agre Sports” un D., M.Jaudzemiem, kafejnīcai “Velves” un Z.Lizinskai, Balvu Novada muzejam un I.Supei, picērijai “Zebra”, veikalu “Maxima”, “Tik-Tak”, ”PEPCO” ,“Litiņa”, “Balvu Bildes”, “Senda Dz”, “Mājai, Dārzam”, “RD Electronics”, “Ozolmājas” , “Rimi”, “TOP” darbiniekiem, Balvu un Rugāju pasta nodaļu darbiniecēm, Balvu BUB un M.Voicišam, SIA AMATI un A.Andrejevam, Viktoram Kuzmam Kubulos, Balvu peldbaseinam, SIA “Veskor” un V.Koržakovam, Centram Dardedze, Balvu novada domei un S.Kapteinei, D.Tutiņai, O.Siņicai, VP Latgales reģiona pārvaldes Balvu iecirkņa darbiniekiem, Balvu novada pašvaldības policijas darbiniekiem,  laikraksta “Vaduguns” kolektīvam, zv. advokātei I.Krampužai, Rugāju un Lazdukalna pagastu darbiniekiem un pārvaldniecei Arnitai Pugačai, AAS “BALTA” darbiniecēm Indrai Ķerģei- Karikai , Jūlijai Iļjinai, Vinetai Sirmajai un Elīnai Melbergai , Sintijas Circenes ģimenei  Šķilbēnu pagastā, Olgas Andre ģimenei Kiprā, OC Vision Rīgā, Inesei Šaicānei un veikalam "Krokuss", SIA Bermudi, rūķim Denisam Rīgā, Vinogradovu ģimenei un "Laika banka" aktīvistiem Rīgā, Aleksandra Ļitvinova ģimenei, Ivetai Salcevičai Rīgā, Evai Rubenei Rēzeknes Sarkanajā krustā, Janīnai Kursītei Daugavpils novadā, Sia VLAKON valdei Rēzeknes novadā, Egonam Salmanim un Balvu mūzikas skolai, Guntim Apinim un veikalam “Sandra”, Ingrīdai un Līvai Supēm, Hardijam un Diānai Jeromāniem Naudaskalnā, Mārai Alksnei, Inesei Čibalai un Aijai no Alūksnes, Kr.Augstkalnei Krevicai, Kasparam  Kokam, Lindai Balodei no Gulbenes, SIA Škladi Kubulos, Kureti Cafe Balvos,  rančo “Ozolmājas ” un Sarmītei Ķirsonei – Korlašai, z/s “Mežaines” un Vitai Zušai, Aigaram un Ilonai Pušpuriem,  veikalam “Zelta Rozes”un Ludmilai, Pēterim Knēģeriem, Larisai un Andrejam Klitončikiem, Diānai Zaļotovai, Guntim Laicānam, Aleksejam Kovšovam , Guntai un Montai Ripām, Evai Pobedai, Inārai  Čakānei, Tamārai Ivanovai, Kristīnei Strapcānei, Ilzītei Dokānei, Dacei Alsiņai, Ņinai Igaunei, Nadeždai un Sergejam Tihomiroviem, Sanitai Balodei Zvanovai un Danielam Zvanovam, Initai Vanagai, Gintai Masai, Vjačeslavam Bulam, Jurim Jefimovam un Gunai Ušānei, Zanei Keišai, Ludmilai Šupilovai, Birutai Zaikovskai, Veltai Supei, Sanitai Balodei-Ivanovai, Nadīnai Zarembai, Annai Siliniecei, Dainim Maslovskim, Skaidrītei Gugānei, Valērijai un Jānim Nikolajeviem, Diānai Šulmeisterei, Sintijai Cibulei, Annai Lesniecei, Dacei Resnei, Lukstu ģimenei Balvos, Balvu sākumskolas 5.a klasei un audzinātājai Dinai Kravalei, Sandai Skopānei, Ludmilai Romanovskai, Imantam Laganovskim, Evitai un Kristai Arulēm, Diandrai Ločmelei, Intaram Stableniekam, Marutai Kalnejai, Zinaidai Ančai, Irēnai Svilānei, Marutai Birkovai, Andrim Anckinam, Vitālijam Useniekam, Aivaram Galejam, Rustamam Obidovam,Veltai Garajai, Liānai Auziņai, Ligitai Pugačai,Auseklim Kāpostiņam, Judītei Pasikovai,Inai Nikolajevai, Diānai Rusevičai,Janīnai Lesniecei, Lilitai Tūmiņai un visiem pārējiem labas gribas cilvēkiem , kuri savās domās un lūgšanās ir kopā ar mums. Īpaša pateicība par sapratni un atbalstu centra darbinieku ģimenēm. Lai miers virs zemes un cilvēkiem labs prāts 2023. gadā!

Latgales Reģionālā atbalsta centra “Rasas pērles” vārdā direktore Ilze Andža

 

Mājas lapas iepriekšējais variants.