Valsts apmaksāts sociālās rehabilitācijas pakalpojums

Publicēts Piektdiena, 03 Aprīlis 2020

Sakarā ar valstī noteikto ārkārtas situāciju, visām personām pirms ievietošanas atbalsta centrā jāveic COVID -19 diagnostikas tests.

Valsts apmaksāts sociālās rehabilitācijas pakalpojums no vardarbības cietušiem bērniem

Sociālā rehabilitācija no vardarbības cietušajiem bērniem ir pieejama bērniem, kas cietuši noziedzīgā nodarījumā, ekspluatācijā, seksuāli izmantoti, vai tikuši pakļauti vardarbībai vai jebkādām citām nelikumīgām, cietsirdīgām vai cieņu aizskarošām darbībām. Rehabilitācijas mērķis ir nodrošināt bērna fiziskās un psihiskās veselības uzlabošanos, kā arī veicināt viņa integrēšanos sabiedrībā. Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma kurss institūcijā bērnam, kas cietis no vardarbības,  ir līdz 30 dienām vai vai līdz 60 dienām, ja par noziedzīgo nodarījumu ir uzsākts kriminālprocess.

Pirms bērna ievietošanas institūcijā pašvaldībai jābūt noslēgtiem līgumiem par pakalpojuma saņemšanu. Pakalpojuma līgums bērnam pieejams šeit.  Pakalpojuma līgums pavadošai personai. Pēc līguma aizpildīšanas un parakstīšanas to jānogādā LRAC "Rasas pērles" divos eksemplāros. Jautājumu gadījumā sazināties ar direktori Ilzi Andžu 64563493 ,26538388,25514669.

Bērna ievietošana institūcijā

Bērns institūcijā NETIEK UZŅEMTS bez minētās dokumentācijas. 

Atbalsta centrs nenodrošina klientus,kuriem ir hroniskas saslimšanas, ar medikamentiem.Bērniem ar hroniskām saslimšanām OBLIGĀTI līdzi jādod medikamentus !

Pirms braukšanas uz "Rasas pērlēm" lūdzam ņemt vērā šos noteikumus:

Bērniem tuvas personas, kam nav saskarsmes tiesību ierobežojuma / lieguma , drīkst apciemot bērnus centrā  darba dienās darba laikā, iepriekš saskaņojot savu ierašanos ar attiecīgā sociālā gadījuma vadītāju, zvanot 64563494, 26538388. Līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments.

No valsts budžeta finansēts sociālās rehabilitācijas pakalpojums no vardarbības cietušām pilngadīgām personām

Sociālā rehabilitācija tiek sniegta no fiziskas, seksuālas, ekonomiskas vai emocionālas vardarbības vai fiziskas un seksuālas vardarbības draudiem, vai vardarbīgas kontroles cietušām pilngadīgām personām atbilstoši MK noteikumiem Nr.790 „Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanas kārtība no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām”.

Sociālās rehabilitācijas kurss - līdz 30 dienām ar izmitināšanu. Cietušo rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā var pagarināt līdz 60 dienām, ja persona ir atzīta par cietušo ar vardarbību saistīta administratīvā pārkāpuma lietvedības ietvaros vai ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu saistīta kriminālprocesa ietvaros.

Dokumenti:

 

No valsts budžeta finansēts sociālās rehabilitācijas pakalpojums vardarbību veikušām pilngadīgām personām

Vardarbību veikušām pilngadīgām personām tiek sniegts vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojums, kura mērķis ir novērst vai mazināt turpmākus vardarbības riskus, atbilstoši MK noteikumiem Nr.790 „Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanas kārtība no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām”.

Vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojumu sniedz individuālu psihologa konsultāciju veidā - ne vairāk par desmit 45 minūtes ilgām konsultācijām vai grupu nodarbību veidā - 16 divas stundas ilgas nodarbības līdz 12 personām grupā.